อาม่าสายบุญ มอบที่ดิน 25 ไร่ เงิ นสด 200 ล้าน

อาม่าวารุณี_อยู่พูนทรัพย์ อายุ 72 ปี ผู้บริจาคที่ดิน 25 ไร่ พร้อมเ งิ นสดอีก 200 ล้านบาท สร้างศูนย์วิทย าการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ โรงพย าบาลศิริราช (คลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี จ.สมุทรสาคร)

เปิดให้บริการ เดือนมกราคม 2566 นี้ครับ ถือว่าคนไทยโชคดีโดยเฉพาะชาวสมุทรสาคร

“ศูนย์วิทย าการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ” สร้างบนที่ดิน 25 ไร่ ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งคุณสัมพันธ์ และคุณวารุณี อยู่พูนทรัพย์ ได้บริจาคให้กับศิริราช และได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างศูนย์วิทย าการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ มี 3 ข้อ คือ

1. สร้างบุคลากรที่จะทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่น แพทย์ พย าบาล ผู้ช่วยพย าบาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลคนสูงวัย คนในครอบครัว คนในสังคม

2. ศึกษาวิจัยเพื่อเสนอรูปแบบการดูแลผู้สูงวัยให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย

3. ศูนย์ทำหน้าที่เป็น Intermediated Care นั่นคือ ผู้สูงวัยเมื่อเจ็ບป่ ว ยก็ต้องส่งตัวเข้ารับการรั กษ าที่โรงพย าบาล เมื่อหายดีแล้วอยู่ในระยะเตรียมตัวกลับบ้าน

สามารถมาที่ศูนย์เพื่อรับการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพด้วยหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้เกิ ดการเจ็ບป่ ว ยอีก และเข้าสู่โปรแกรมฝึกฝนเตรียมพร้อมก่อนกลับบ้านให้ทั้งผู้สูงวัยและญาติที่ทำหน้าที่ดูแลต่อที่บ้าน

ทั้งนี้ ศูนย์วิทย าการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ไม่ใช่โรงพย าบาลหรือบ้านพักคนชรา และไม่ใช่สถานบริการดูแลผู้สูงอายุ

“ผู้สูงอายุไม่ใช่คนเจ็ບไข้ได้ป่ ว ย แต่คือความเสื่оมตามอายุ ที่ ดีที่สุดของผู้สูงอายุ คือ บ้าน ไม่ใช่โรงพย าบาล และผู้ที่จะทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุดีที่สุด คือ ลูกหลานที่บ้าน”

เรียบเรียง newsliveone