พระผู้มีแต่ให้ “หลวงพ่ออลงกต” รับอุปการะคนยากไร้ คนป่วย กว่า 2,000 ชีวิต

อีกเรื่องราวที่น่าเคารพบุ ญชาอย่างยิ่งสำหรับหลว งพ่ ออลงกต เจ้ าอาวาสวั ดwระบาทน้ำพุ ที่คอยอุปการะคนย ากไ ร้

และในช่วงวิกฤติโควิดที่ผ่านมา พบสถานการณ์ของวัดพระบาทน้ำพุยังขาดแคลน เ งิ น เพื่อใช้ในการดูแลรั ก ษ า ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ อ ด ส์

ถึงแม้ว่าการช่ ว ยเหลือผู้คนเหล่านี้ไม่ใช่กิ จของส งฆ์ หรือหน้าที่ของwระ แต่หลวงพ่ออลงกต ก็ต้องออกไปบิณฑบาตหาข้าวสาร อ า ห า ร แห้ง และสิ่งของที่จำเป็น

เพื่อนำมาดูแลผู้คนย ากไ ร้กว่า 2OOO คน ที่อาศัยอยู่ในวั ดwระบาทน้ำพุ

และหากญาติโยมมีจิตศรั ทธาก็ยังสามารถนำสิ่งของข้าวสาร อ า ห า ร แห้งมาบริ จา ค ได้ที่วั ดwระบาทน้ำพุเลย

สำหรับผู้ที่ได้บริ จา ค ทางวั ดเองก็จะมีการบันทึกข้ อมู ลของผู้ใจบุ ญจิตศรัทธาเก็บไว้เพื่อนดำเนินการออกใบอ นุโ มท น าบัตร และสามารถบริ จา ค เป็นรา ยเดือน

โดยเป็นการอนุญา ตให้ธนาค ารดำเนินการตัดเงิ นจากบั ญ ชีเข้าบั ญ ชีของวั ด

ซึ่งทางวั ดก็มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้เงิ นเพื่อมารั ก ษ า ผู้ป่ ว ย และค่ าใช้จ่า ยในการรั ก ษ า ก็สูงถึงเดือนละ 5 ล้าน

วัดwระบาทน้ำพุ

วัดwระบาทน้ำพุ หรือวัดwระ พุ ท ธ บาทประทานwร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีwระราชวิสุทธิประชานาถ เป็นเจ้าอาวาส

วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยwระ พุ ท ธ บาท เป็นสถาน รั ก ษ า พักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ อ ด ส์ และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์

ทั้งนี้ วัดแห่งนี้เริ่มต้นรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ อ ด ส์ ครั้งแรก พ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ริเริ่มโครงการการดำเนินการเกี่ยวกับ โ ร ค เ อ ด ส์ โดยมี 2 ส่วน

ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ อ ด ส์ ทั่วไปจากทั่วประเทศ

ส่วนที่ 2 คือ การรับอุปการะเด็กกำwร้าที่ได้รับผลกระทบ โ ร ค เ อ ด ส์ จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,OOO คน แต่ละเดือนวัดจะมี คชจ. ประมาณ 4 ล้านบาท เป็น คชจ. ในส่วนของค่า อ า ห า ร ย า รั ก ษ า โ ร ค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผา ศ w ปัจจุบันได้รับ เ งิ น สนับสนุนจากรัฐบาลไทยเดือนละ 1OO,OOO บาท

ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริ จ า ค จากผู้มีจิตศรัทธา ส่วน ย า ต้าน ไ ว รั ส เ อ ด ส์ และอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ

หากใครมีจิตเมตตา สามารถติดต่อกับทางวัดได้ด้วยตนเอง

โดยทางวั ดwระบาทน้ำพุยังคงมีอีกหลายชี วิ ตรอคอยความช่ ว ยเหลือจากผู้ใจบุ ญจิตศรั ทธา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือเป็นปัจจัยให้กับทางวั ดได้ที่ O 8 9 7 4 2 O 7 3 1

อ้างอิงจาก : บอบบาง